Y học nghề nghiệp

nghề nghiệp-y học-dịch vụ-Melbourne

Tại Trung tâm Đau và Cột sống não chính xác, quản lý chấn thương là một lĩnh vực chuyên môn chính. Nhóm Y học Nghề nghiệp của chúng tôi cung cấp đánh giá chi tiết, phân tích tinh vi và kế hoạch quản lý toàn diện để đối phó với chấn thương tại nơi làm việc, cũng như tạo điều kiện trở lại làm việc an toàn và sớm cho các cá nhân với một loạt các điều kiện hạn chế khả năng làm việc của họ.

Các dịch vụ Y học Nghề nghiệp của chúng tôi bao gồm:

  • Quản lý chấn thương
  • Thể lực để đánh giá nhiệm vụ
  • Trở lại lập kế hoạch làm việc
  • Đánh giá môi trường làm việc
  • Chương trình phục hồi chức năng
  • Đánh giá y tế tại nơi làm việc