Đăng ký bệnh nhân mới

Tiếp theo của người thân

Bác sĩ giới thiệu

Bác sĩ đa khoa

Thông tin bảo hiểm

Vị trí mong muốn

Thông tin y tế

Bao gồm tên, liều lượng và tần suất thuốc. Một loại thuốc mỗi dòng, xin vui lòng.
Ví dụ:
Aspirin, 4mg, 3 lần một ngày
Tylenol, 6mg, hai lần mỗi ngày

Bao gồm ngày phẫu thuật, phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật và các biến chứng. Một cuộc phẫu thuật cho mỗi dòng, xin vui lòng.
Ví dụ:
10/01/2002 Cắt ruột thừa, bác sĩ Jones, chảy máu nhẹ
14/07/2011 Nâng mũi, bác sĩ Connor

Bao gồm tên bác sĩ, vị trí, số điện thoại và chuyên khoa. Một bác sĩ mỗi dòng, xin vui lòng.
Ví dụ:
Tiến sĩ Smith, Kew, (08) 8377 8545, Nhà thần kinh học

Vui lòng cho biết nếu bạn có